Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu

  Dom Pracy Twórczej w Ciążeniu

  Z pałacu korzystać mogą grupy zorganizowane i osoby prywatne. Do dyspozycji są 64 miejsca noclegowe w pokojach 2- i 3-osobowych, jadalnia i kuchnia. Sale konferencyjne udostępniane są na spotkania, narady i szkolenia z pełnym lub częściowym wyżywieniem. Stworzone zaplecze turystyczne możliwa wykorzystywanie pałacu jako miejsca spotkań ludzi biznesu, kultury i sztuki oraz twórczej pracy wymagającej skupienia.Pałac w Ciążeniu jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury rokokowej w Wielkopolsce. Trzypiętrową budowlę o bogato zdobionej elewacji wieńczy mansardowy dach, a w reprezentacyjnych salach zachowały się rokokowe stiuki, wyjątkowej urody.Pałac otoczony jest parkiem założonym w XVIII wieku o powierzchni 12 ha, pięknie położonym na skarpie opadającej trzema tarasami ku Warcie. Pomnikowy starodrzew – ostoja licznych ptaków – ku południu otwiera się na rozległą panoramę Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.W Ciążeniu przechowywany jest jeden z największych zbiorów literatury masońskiej w Europie, w tym zbiory lóż masońskich ze Śląska i Pomorza, rzadkie druki różokrzyżowców oraz współczesne wydawnictwa masońskie. W pałacu stworzono idealne warunki pracy nie tylko dla masonologów, lecz także dla wszystkich pragnących oddać się lekturze i twórczości w ciszy i spokoju.
  Zobacz więcej

  "GEODRÓG" s.c. Laboratorium geologiczno-drogowe

  Lata nowego tysiąclecia to okres wielu zmian w naszym kraju, to okres wzrastającej ilości powstawania nowych inwestycji (zakłady przemysłowe, autostrady, drogi, stacje benzynowe, wielkie hipermarkety, itd. ), których zleceniodawcami są już nie tylko firmy polskie, ale również koncerny zachodnie. Wiąże się to bezpośrednio z jakościa wykonywanych prac jaka jest wymagana przez Inwestorów.Z pewnościa również Państwa firma wykonując roboty budowlane czy drogowe chciałaby dać gwarancje wykonywanej przez siebie usług.Tę gwarancje dajemy my - "GEODRÓG", Laboratorium Geologiczno-Drogowe, świadcząc usługi w zakresie zleconych przez Państwa badań kontrolnych.ŚWIADCZONE USŁUGI• Wykonanie opinii i dokumentacji geologiczno-inżynierskich• Wykonanie opinii i dokumentacji hydrogeologicznych• Wykonanie opinii, dokumentacji i ekspertyz geotechnicznych• kompleksowa obsługa geotechniczna budówBADANIA TERENOWE• Wiercenia ręczne - penetrometr ręczny "Eijkelkamp" średnica 100 mm do glebokosci 6 m• Wiercenia mechaniczne - wiertnica WH 015 Osp lub URB srednica od 65 mm do 250 mm do glebokosci 25 m• Sondowanie sondą lekką SD - reczna lub pneumatyczna do głębokości 15 m• Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu objetościomierzem wodnym• Badania nośności płyta VSS - płyta o średnicy 600 mm• Odbiory podłoża pod fundamenty i lawy fundamentowe• Pobieranie prób betonu (foremki 10x10x10 lub 15x15x15 cm)• Wycinanie prób nawierzchni asfaltowej: 100 mm lub 150 mm• Wycinanie prób betonu: 100 mm lub 150 mmBADANIA LABORATORYJNE• Badanie makroskopowe i przygotowanie próbek• Oznaczenie wilgotności naturalnej• Oznaczanie wilgotności optymalnej i gęstości objetościowej gruntu (Proctor) metoda I-IV• Oznaczenie zawartosci części organicznych metoda utleniania• Oznaczenie granicy plastyczności gruntu spoistego• Oznaczenie granicy płynności gruntu spoistego• Analiza sitowa gruntu sypkiego• Oznaczanie ciężaru objętościowego gruntów spoistych (met. pierścienia)• Oznaczanie wskaźnika piaskowego• Oznaczanie kapilarności biernej• Oznaczenie rozpadu krzemianowego• Oznaczenie rozpadu żelazawegoINNE USŁUGI• Badania geofizyczne• Usługi geodezyjne• Inekcyjne wzmacnianie gruntów• Wykonywanie studni• Wiercenia pod ogrodzenia
  Zobacz więcej
  Inkubator Technologiczny w Lublinie

  Inkubator Technologiczny w Lublinie

  Inkubator Technologiczny w Lublinie powstał w ramach projektu „ Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie” w ramach Działania I. 3 Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Jego zadaniem jest zapewnienie firmom, zakładanym przez początkujących przedsiębiorców, pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu działalności.Misją Inkubatora Technologicznego jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki aglomeracji lubelskiej poprzez wspieranie rozwoju innowacyjnych firm wykorzystujących zaawansowane technologie, działających w branżach o dużym potencjale wzrostu i szerokich perspektywach na przyszłość.Misją Inkubatora technologicznego jest również ułatwienie prowadzenia biznesu studentom, absolwentom i pracownikom lubelskich uczelni, którzy dostrzegają możliwość spełnienia zawodowego przez prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.Zadaniem Inkubatora Technologicznego w Lublinie jest zapewnienie firmom, zakładanym przez początkujących przedsiębiorców, pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu działalności. Pomoc ta obejmuje m. in. : - wynajem na preferencyjnych warunkach powierzchni biurowej wraz z odpowiednią infrastrukturą - dostęp do specjalistycznie wyposażonych pomieszczeń - dostęp do bezpłatnej pomocy doradczej z zakresu prawa, marketingu, finansów, opieki mentorskiej - możliwość założenia wirtualnego biura, czyli rejestracji firmy pod naszym adresem, na terenie Inkubatora Technologicznego - wynajem sal szkoleniowych - szkolenia
  Zobacz więcej
  Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia

  Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia

  Instytut VRG Strategia jest niewielką specjalistyczną firmą badawczą realizującą zarówno standardowe jak i nietypowe projekty badawcze w dziedzinie marketingu gospodarczego i społecznego. Prowadzimy badania zarówno w skali regionalnej jak i ogólnopolskiej. Oprócz prac dla stałych klientów Instytut VRG Strategia realizuje od kilku do kilkunastu większych projektów badawczych rocznie. Każdy z tych projektów jest jednak traktowany indywidualnie, często z powołaniem dodatkowych ekspertów w danej dziedzinie. Takie podejście sprawia, iż firma nasza wykonała szereg projektów, które nie wzbudziły zainteresowania znacznie większych ośrodków badawczych lub wyniki osiągnięte przez te ostatnie nie były zadawalające dla klientów mających specyficzne potrzeby. Niższe niż w Warszawie koszty pracy przy jednoczesnej obecności silnego ośrodka akademickiego sprawiają, że zlokalizowana w Krakowie firma jest w stanie zrealizować badania na najwyższym poziomie merytorycznym za cenę niższą od obowiązującej na rynku warszawskim. Obie powyższe cechy to jest indywidualne traktowanie każdego powierzonego nam projektu oraz atrakcyjne ceny uważamy za główne atuty skłaniające klientów do skorzystania z usług raczej niewielkiej specjalistycznej firmy, niż dużej schematycznie funkcjonującej agencji badań.W swoich badaniach Instytut VRG Strategia opiera się na sprawdzonej metodologii szeroko stosowanej w badaniach marketingowych na całym świecie. W zakresie badań jakościowych są to:zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interviews) pogłębione wywiady indywidualne obserwacje uczestniczące np. badania typu Mystery ShoppingNasze doświadczenia wykazują, że w wielu przypadkach korzystnym jest uzupełnienie dyskusji grupowych o elementy badań ilościowych. Oprócz standardowej dyskusji, uczestnicy prowadzonych przez nas zogniskowanych wywiadów grupowych, wypełniają często specjalne testy przygotowywane indywidualnie w zależności od problematyki badania. Testy te wykorzystują metodologię badań psychologicznych i pozwalają uzyskać wiarygodne wyniki mimo małej liczebności uczestników badania. Porównanie wyników czysto jakościowych z pomiarem ilościowym pozwala na zwiększenie rzetelności całego badania. Na terenie Krakowa wywiady grupowe przeprowadzamy w naszej pracowni FGI zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, we wnętrzach zabytkowego pałacu. Zarówno lokalizacja jak i wystrój wnętrza pracowni zapewniają wysoki komfort i ułatwiają zrelaksowaną atmosferę dyskutantom z różnych środowisk, także tym najbardziej wymagającym. W zakresie badań ilościowych najczęściej wykorzystujemy techniki:wywiady kwestionariuszowe w domach / siedzibach respondentów wywiady telefoniczne realizowane techniką CATI testy psychologiczne stosowane szczególnie w badaniach ewaluacyjnych i badaniach personelu techniki eksperymentalne, wykorzystywane głównie w zakresie badań muzycznych.Do wszystkich obliczeń statystycznych używany jest pakiet SPSS będący światowym standardem w tej dziedzinie. Zarówno w badaniach jakościowych jak i ilościowych Instytut VRG Strategia przestrzega zasad zawartych w kodeksach i zaleceniach metodycznychPrezes Zarządu : Lucjan Klyszcz, socjolog i filozof, współzałożyciel Instytutu VRG Strategia o długoletnim doświadczeniu w zakresie projektowania badań i analizy danych. Członek European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Dyrektor Naukowy : dr Piotr Wolski, psycholog o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie badania zachowań konsumenckich oraz statystycznej analizy danych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Dyrektor Wykonawczy : Małgorzata Bruzda Klyszcz, socjolog o wieloletnim doświadczeniu w zakresie koordynacji i kontroli badań terenowych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS). Ankieterzy i koordynatorzy terenowi Stali koordynatorzy VRG Strategia działają w: Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Toruniu i Rzeszowie. Każdy z koordynatorów odpowiada za pracę grupy 10 do 30 ankieterów. Na stałe z firmą współpracuje około 150 ankieterów, przy realizacji dużych projektów ogólnopolskich liczba ta przekracza 200. Na terenie Krakowa VRG Strategia dysponuje grupą kilkudziesięciu doświadczonych ankieterów współpracujących z firmą co najmniej od kilku lat. Rzetelność pracy każdego z ankieterów zarówno z grupy krakowskiej jak i z innych miast jest stale sprawdzana przez rutynowo prowadzone badania kontrolne. Począwszy od roku 2002 kontroli telefonicznej poddawanych jest 100% przeprowadzanych przez nas wywiadów. VRG Strategia dysponuje też sprzętem technicznym oraz personelem doświadczonym w szybkim i bezbłędnym wprowadzaniu dużej liczby danych z ankiet do komputera
  Zobacz więcej