Akademia Pomorska w Słupsku

  Akademia Pomorska w Słupsku

  Obecnie na Akademii Pomorskiej w Słupsku istnieją trzy wydziały: - Wydział Filologiczno-Historyczny, - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, - Wydział Edukacyjno-Filozoficzny. W ich obszarze działa 9 instytutów i 4 katedry. Uczelnia posiada także jednostki ogólnowydziałowe, tj.: Wydawnictwo Naukowe, Archiwum Uczelniane i Bibliotekę Główną oraz międzyuczelniane: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum sportowo-Rehabilitacyjne, Studium Informatyki. Wydawnictwo Naukowe od kilku lat prężnie się rozwija, do 2009 r. wydało już 700 tytułów. Comiesięczne publikuje nowe pozycje, których autorami są zarówno pracownicy naukowi AP, jak i na badacze spoza uczelni. Stałe publikacje to: Baltic Costal Zone (4 pkt. na liście czasopism punktowanych), Słupskie Prace Biologiczne (2 pkt.), Słupskie Prace Geograficzne, Słupskie Studia Historyczne, Słupskie Prace Filologiczne - Seria Filologia Polska oraz Słupskie Studia Filozoficzne.  W 2008 r. powołano również Akademickie Centrum Czystej Energii i Centrum Wychowania i Profilaktyki, celem których jest przeprowadzanie badań na rzecz Regionu Środkowopomorskiego. Siedziba: ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 SłupskNAUCZYCIELE AKADEMICCY i UPRAWNIENIA do nadawania stopni naukowych Wydział Filologiczno-Historyczny i Matematyczno-Przyrodniczy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, odpowiednio – w zakresie historii i biologii. W ciągu najbliższych lat uczelnia planuje uzyskać kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i stopnia naukowego doktora habilitowanego. Na AP zatrudnionych jest 550 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 89 profesorów 260 doktorów. Zajęcia prowadzone są także przez profesorów wizytujących z innych naukowych instytucji krajowych i zagranicznych, np. z Nieniec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii. KIERUNKI KSZTAŁCENIA Na Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie 5500 studentów. Proponujemy im kształcenie na 22 kierunkach i stu specjalnościach zarówno w systemie studiów stacjonarnych (dziennych – bezpłatnych), jak i niestacjonarnych (zaocznych – płatnych). Na poziomie I i II stopnia (licencjat i magister) AP kształci na 8 kierunkach (filologia polska, filologia rosyjska, historia, biologia, geografia, pedagogika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, matematyka), natomiast na poziomie I stopnia na 14 kierunkach (bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, filologia germańska, kulturoznawstwo, politologia, fizyka, fizyka techniczna (inż.) pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ochrona środowiska, zdrowie publiczne, filozofia, socjologia, praca socjalna). Akademia Pomorska, w obszarze prowadzonych przez siebie badań, proponuje także studia podyplomowe i kursy. Dla odbiorców grupowych, tj. instytucji i firm – uczelnia m.in. wykonuje ekspertyzy, przeprowadza badania ankietowe i prowadzi szkolenia. WARUNKI STUDIOWANIA Na terenie campusu przy ul. Arciszewskiego znajduje się Osiedle Akademickie z 3 domami studenckimi, stołówką, klubami MATRIX i INDEX oraz bazą sportową. Ponadto studenci posiadają stały dostęp do Internetu poprzez łącza stałe i bezprzewodowe. Akademia Pomorska posiada także największą bibliotekę na Pomorzu Środkowym. Jej zasoby liczą 349 819 jednostek wydawnictw zwartych i ciągłych oraz 42 425 zbiorów specjalnych. Bieżąca prenumerata to 760 tytułów, w tym 47 czasopism zagranicznych. W Bibliotece Głównej AP studenci posiadają nieograniczony dostęp do elektronicznych baz bibliotecznych – krajowych i zagranicznych. Uczelnia proponuje studentom również dodatkowe formy rozwoju ich zainteresowań, m.in. poprzez działalność w kołach naukowych, organizacjach i stowarzyszeniach istniejących przy AP czy Chórze Akademickim Juventus Cantans. Zapraszamy także do działania w ramach Stowarzyszenia Absolwentów i PracownikówKierunek: Bezpieczeństwo Narodowe specjalności: Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny (SPS, st.) Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny (SPS, nst.) Bezpieczeństwo Teleinformatyczne (SPS, st.) Bezpieczeństwo Teleinformatyczne (SPS, nst.) Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (SPS, st.) Bezpieczeństwo Żeglugi Morskiej i Portów (SPS, nst.) Polityka Obronna (SPS, st.) Polityka Obronna (SPS, nst.) Zarządzanie Kryzysowe (SPS, st.) Zarządzanie Kryzysowe (SPS, nst.) Kierunek: Biologia specjalności: Biologia (n) (SDS, st.) Biologia (n) (SDS, nst.) Biologia medyczna (SPS, st.) Biologia medyczna (SDS, st.) Biologia medyczna (SPS, nst.) Biologia medyczna (SDS, nst.) Biologia środowiskowa (SPS, st.) Biologia środowiskowa (SDS, st.) Biologia środowiskowa (SPS, nst.) Biologia środowiskowa (SDS, nst.) Ichtiobiologia (SPS, st.) Ichtiobiologia (SPS, nst.) Ichtiobiologia (SDS, st.) Ichtiobiologia (SDS, nst.) Przyroda (n) (SPS, st.) Przyroda (n) (SPS, nst.) Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej specjalności: Edukacja muzyczna (n) (SPS, st.) Realizacja dźwięku (n) (SPS, st.) Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (n) specjalności: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (n) (SDS, st.) Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna specjalności: Informatyka w zarządzaniu (SPS, st.) Kierunek: Edukacja techniczno-informatyczna specjalności: Edukacja techniczno-informatyczna (n) (SPS, st.) Kierunek: Filologia specjalności: Filologia angielska (SPS, nst.) Filologia angielska (SPS, st.) Filologia angielska (n) (SPS, st.) Filologia germańska (SPS, st.) Filologia germańska (n) (SPS, nst.) Filologia germańska (n) (SPS, st.) Filologia rosyjska (SPS, st.) Filologia rosyjska (SDS, st.) Filologia rosyjska z językiem angielskim (SPS, st.) Kierunek: Filologia polska specjalności: Edytorsko-redaktorska (SPS, st.) Edytorsko-redaktorska (SPS, nst.) Filologia polska (SDS, st.) Filologia polska (SDS, nst.) Filologia polska z wiedzą o teatrze i filmie (SPS, st.) Filologia polska z wiedzą o teatrze i filmie (SPS, nst.) Kierunek: Filologia polska (n) specjalności: Filologia polska (n) (SPS, st.) Filologia polska (n) (SPS, nst.) Filologia polska (n) (SDS, st.) Filologia polska (n) (SDS, nst.) Kierunek: Filozofia specjalności: Filozofia kultury, komunikacja i mediacje społeczne (SPS, st.) Kierunek: Fizyka specjalności: Fizyka komputerowa (SPS, st.) Nanotechnologie (SPS, st.) Kierunek: Fizyka techniczna specjalności: Ekotechnologie (SPS, st.) Monitoring środowiska (SPS, st.) Kierunek: Geografia specjalności: Geografia (n) (SPS, st.) Geografia (n) (SDS, st.) Geografia (n) (SPS, nst.) Geografia (n) (SDS, nst.) Geografia Unii Europejskiej (SPS, st.) Geoinformacja (SPS, st.) Geoturystyka (SPS, st.) Geoturystyka (SPS, nst.) Gospodarka i administracja samorządowa (SPS, st.) Gospodarka i administracja samorządowa (SDS, st.) Gospodarka i administracja samorządowa (SPS, nst.) Gospodarka i administracja samorządowa (SDS, nst.) Klimat i gospodarka wodna (SDS, st.) Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SPS, st.) Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (SDS, st.) Ochrona i zarządzanie środowiskiem (SDS, nst.) Turystyka (SPS, st.) Turystyka (SDS, st.) Turystyka (SPS, nst.) Turystyka kulturowa (SPS, st.) Turystyka kulturowa (SDS, st.) Turystyka kulturowa (SPS, nst.) Kierunek: Historia specjalności: Archiwistyka (SPS, st.) Archiwistyka (SPS, nst.) Archiwistyka z pomorzoznawstwem (SDS, st.) Archiwistyka z pomorzoznawstwem (SDS, nst.) Historia (SDS, st.) Historia (SDS, nst.) Turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego (SPS, st.) Turystyka historyczna i promocja dziedzictwa kulturowego (SPS, nst.) Współczesne stosunki międzynarodowe (SDS, st.) Współczesne stosunki międzynarodowe (SDS, nst.) Kierunek: Historia (n) specjalności: Historia (n) (SPS, st.) Historia (n) (SPS, nst.) Historia (n) (SDS, st.) Historia (n) (SDS, nst.) Kierunek: Kulturoznawstwo specjalności: Kulturoznawstwo (SPS, nst.) Kulturoznawstwo (SPS, st.) Kierunek: Matematyka specjalności: Analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej (SDS, nst.) Analiza rzeczywista z elementami topologii ogólnej (SDS, st.) Matematyka (n) (SPS, nst.) Matematyka (n) (SPS, st.) Matematyka (n) (SDS, nst.) Matematyka (n) (SDS, st.) Matematyka z zastosowaniami w finansach (SPS, nst.) Matematyka z zastosowaniami w finansach (SPS, st.) Kierunek: Ochrona środowiska specjalności: Ochrona przyrody i krajobrazu (SPS, st.) Kierunek: Pedagogika specjalności: Gerontogogika z językiem niemieckim (SPS, st.) Gerontogogika z językiem niemieckim (SPS, nst.) Pedagogika (SDS, nst.) Pedagogika (SDS, st.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SDS, nst.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SDS, st.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SPS, nst.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją (SPS, st.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (SPS, st.) Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (SPS, nst.) Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (SPS, st.) Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym (SPS, nst.) Pedagogika społeczna z doradztwem społeczno - zawodowym (SDS, nst.) Pedagogika społeczna z doradztwem społeczno - zawodowym (SDS, st.) Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SDS, nst.) Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SDS, st.) Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SPS, nst.) Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (n) (SPS, st.) Pedagogika zdrowia (SDS, nst.) Pedagogika zdrowia (SDS, st.) Kierunek: Pielęgniarstwo specjalności: Pielęgniarstwo (SPS, st.) Pielęgniarstwo - pomostowe (SPS, nst.) Kierunek: Politologia specjalności: Ustrojowo-samorządowa (SPS, st.) Ustrojowo-samorządowa (SPS, nst.) Wschodoznawstwo (SPS, st.) Wschodoznawstwo (SPS, nst.) Kierunek: Praca socjalna specjalności: Praca socjalna w pomocy społecznej (SPS, nst.) Praca socjalna w pomocy społecznej (SPS, st.) Kierunek: Ratownictwo medyczne specjalności: Ratownictwo medyczne (SPS, st.) Ratownictwo medyczne (SPS, nst.) Kierunek: Socjologia specjalności: Badanie rynku i opinii społecznej (SPS, nst.) Badanie rynku i opinii społecznej (SPS, st.) Socjologia problemów społecznych (SPS, nst.) Socjologia problemów społecznych (SPS, st.) Kierunek: Turystyka i rekreacja specjalności: Turystyka i rekreacja (SPS, st.) Turystyka i rekreacja (SPS, nst.) Kierunek: Zarządzanie specjalności: Zarządzanie (SPS, st.) Zarządzanie (SPS, nst.) Kierunek: Zdrowie Publiczne specjalności: Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (SPS, nst.) Promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna (SPS, st.) Zarządzanie opieką medyczną (SPS, st.) Zarządzanie opieką medyczną (SPS, nst.)1    |    Archiwistyka 2    |    Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną 3    |    Edukacja dla bezpieczeństwa 4    |    Edukacja zdrowotna i zdrowie publiczne 5    |    Filologia polska dla nauczycieli (BEZPŁATNE) 6    |    Historia 7    |    Komunikacja językowa i dziennikarstwo 8    |    Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania Języka Kaszubskiego 9    |    Kwalifikacyjne podyplomowe studia przygotowujące do nauczania matematyki 10    |    Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do zawodu nauczyciela geografii i przyrody 11    |    Matematyka z elementami informatyki 12    |    Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu 13    |    Nauczanie języka kaszubskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 14    |    Nauczanie języka polskiego jako obcego 15    |    Negocjacje i mediacje w warunkach konfliktu i sytuacji kryzysowych 16    |    Niekonwencjonalne formy edukacyjne w kształceniu polonistycznym 17    |    Organizacja i Zarządzanie Oświatą 18    |    Ped.resocjalizacyjna z opiekuńczo-wychowawczą 19    |    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją 20    |    Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli 21    |    Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obcych 22    |    Podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego 23    |    Realizacja projektów społecznych i komunikacja społeczna 24    |    Studia podyplomowe - Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii 25    |    Studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania geografii i przyrody 26    |    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27    |    Wiedza o kulturze 28    |    Wiedza o społeczeństwie 29    |    Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolnaCzy chcesz zdobyć lub uzupełnić wykształcenie?A może  Twoja firma lub instytucja potrzebuje przeprowadzić specjalistyczne badania, kursy lub szkolenia? Akademia Pomorska w Słupsku ZAPRASZA 40 lat doświadczeń – nowoczesne metody! Nasze atuty: - małe grypy ćwiczeniowe i wykładowe - przyjazny kontakt z wykładowcami - wysoki poziom kształcenia, zgodny z wymogami UE, potwierdzony przez Państwową Komisje Akredytacyjną - stały dostęp do zasobów bibliotecznych (bazy krajowe i zagraniczne) - Internet na terenie campusu - nowoczesna baza dydaktyczna Nowoczesność z tradycją blisko Ciebie! OFERUJEMY: - STUDIA STACJONARNE (dzienne) - NIESTACJONARNE (zaoczne) - PODYPLOMOWE oraz - OFERTĘ BADAWCZO-EDUKACYJNĄ: dla firm i instytucji (zobacz ofertę) oraz dla szkół średnich (zobacz ofertę) - Uniwersytet dla dzieci (zobacz ofertę) - PUBLIKACJE NAUKOWE: http://www.wydawnictwo-apsl.pl
  Zobacz więcej
  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

  Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, która obejmuje aż 18 rodzajów studiów podyplomowych  oraz 15 rodzajów kursów specjalistycznych i szkoleń. W ramach tej oferty znajdują się zarówno studia podyplomowe  i kursy komercyjne, jak również współfinansowane z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Poniżej prezentujemy wykres, przedstawiający liczbę absolwentów naszych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w poszczególnych latach.Oferta edukacyjnaStudia podyplomowe Kursy i szkolenia Studia podyplomowe współfinansowane z Unii Europejskiej (EFS) Projekt Nauka-Biznes współfinasowany z Unii Europejskiej (EFS) Projekt "Zintegrowane systemy zarządzania" współfinansowany z Unii Europejskiej (EFS)Centrum prowadzi w zakresie swojej działalności również działalność wydawniczą. Składają się na nią zarówno monografie tematyczne, będące wynikiem współpracy z wykładowcami w ramach studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, jak również publikacje okazjonalne czy informacyjne (Biuletyn Jakości). Zapraszamy do zapoznania się proponowaną ofertą. Książki można zamawiać drogą mailową (cj@pk.edu.pl) lub faxem (12 628 35 99). Oferta wydawniczaPodręczniki / monografie Biuletyn JakoścCentrum jest jednostką akredytowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług  w zakresie wdrażania systemów: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jest również Członkiem Rzeczywistym Klubu Polskie Forum ISO 9000 (Nr 777) oraz Członkiem Rzeczywistym Polskich Laboratoriów Badawczych "POLLAB" (nr 665)
  Zobacz więcej