CERET GRZYWACZEWSKA LUBASZ – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  CERET GRZYWACZEWSKA LUBASZ – KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Podstawowym celem powołania spółki było stworzenie firmy elastycznie reagującej na zmiany systemu prawa w sferze życia gospodarczego, świadczącej kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców. Cel ten jest realizowany przez specjalizację partnerów oraz współpracowników w wybranych dziedzinach prawa, przyjęcie rozwiązań organizacyjnych wzorowanych na firmach prawniczych działających w krajach Unii Europejskiej, bezpośrednie kontakty z praktyką sądową i administracyjną, wykorzystywanie opinii i poglądów kształtowanych przez kręgi uniwersyteckie. Struktura organizacyjna spółki ma odzwierciedlać z jednej strony potrzeby rynku na usługi prawnicze, z drugiej zaś wychodzić naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości prawnej. Klientami naszej firmy są przede wszystkim spółki prawa handlowego, w tym również spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Stałe doradztwo prawne świadczone jest w szczególności osobom prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom prawa handlowego i cywilnego, przedstawicielstwom firm zagranicznych, przedsiębiorstwom państwowym oraz innym podmiotom gospodarczym. Wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie daje rękojmię fachowości, rzetelności i trafności wydawanych opinii i udzielanych porad, a przede wszystkim skuteczności w prowadzeniu spraw naszych Klientów. Dzięki współpracy z kancelariami prawnymi, adwokatami i radcami prawnymi z Poznania, Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Katowic i Gdańska, możemy zapewnić skuteczną pomoc prawną również w szerokim zakresie terytorialnym. Ceret Grzywaczewska Lubasz – Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa świadcząc usługi obsługi prawnej, współpracując z czołowymi firmami audytorskimi i consultingowymi, przygotowuje bezpieczne, a przede wszystkim najodpowiedniejsze dla profilu prowadzonej działalności, rozwiązania formalnoprawne.Zakres świadczonej pomocy prawnej I. Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego W celu zapewnienia ochrony naszych klientów przez nieuczciwymi uczestnikami obrotu gospodarczego, świadczymy kompleksowe usługi: * przygotowanie systemu zabezpieczeń transakcji handlowych odpowiedniego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej oraz jego realizacja; * opracowanie wzorów ogólnych warunków sprzedaży, świadczenia usług lub kooperacji; * zapewnienie skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji oraz niezgodności z umową sprzedaży konsumenckiej; * sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych, a także ocena ryzyka prawnego postanowień zawieranych umów; * opiniujemy w zakresie zgodności z prawem o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podejmowane lub projektowane praktyki gospodarcze, zwłaszcza w zakresie nieuczciwej reklamy. Prowadzimy również szkolenia z zakresu: * odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru oraz niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; * zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej; * rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; * unijnych funduszy pomocowych i strukturalnych. II. Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych Mając na uwadze wagę wyboru odpowiedniej formy prawnej dla skuteczności i efektywności prowadzenia działalności gospodarczej: * opiniujemy wybór, przygotowujemy dokumentację oraz prowadzimy w imieniu Klienta postępowania rejestracyjne zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego; * przygotowujemy lub opiniujemy projekty regulaminów urzędowania organów spółek prawa handlowego; * zapewniamy bieżące dostosowanie formy prawnej prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów prawa; * opiniujemy plany restrukturyzacyjne zarówno w zakresie organizacji prowadzenia działalności, jaki i restrukturyzacji majątkowej, czy pracowniczej; * opracowujemy regulaminy pracy, wynagrodzenia, opracowujemy i negocjujemy układy zbiorowe pracy; III. Stała obsługa prawna przedsiębiorców Niezbędność pomocy prawnika przy rozwiązywaniu problemów wiążących się z codzienną działalności przedsiębiorcy determinuje, iż: * świadczymy stałe, osobiste lub za pośrednictwem telefonu, e-mail, faxu usługi konsultacyjne ze wszystkich dziedzin prawa; * aktualizujemy wiedzę naszych Klientów o podstawach i możliwościach prowadzenia oraz rozwoju działalności gospodarczej; * uczestniczymy w opracowaniu strategii restrukturyzacji, postępowaniach ugodowych i układowych; * dokonujemy oceny porozumień między przedsiębiorcami w zakresie zagrożenia dla konkurencji, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów; * przygotowujemy prospekty emisyjne spółek akcyjnych; * opracowujemy systemy zabezpieczeń przed nierzetelnością kontrahentów; * egzekwujemy należności od kontrahentów; * negocjujemy układy zbiorowe, porozumienia ze związkami zawodowymi; * świadczymy obsługę korporacyjną prowadzonej działalności w zakresie wyboru formy oraz procedur rejestracyjnych; * prowadzimy w imieniu Klienta wszelkie spory sądowe i administracyjne; * opracowujemy projekty umów w obrocie profesjonalnym, pół-profesjonalnym i konsumenckim; * przygotowujemy oraz uczestniczymy przy zawieraniu umów notarialnych lub innych czynnościach wymagających formy notarialnej; IV. Doraźna pomoc prawna Firma Prawnicza, dzięki skrupulatnie dobranemu i fachowemu zespołowi prawników, aplikantów radcowskich i radców prawnych świadczy pomoc w wielu dziedzinach wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, m.in.: * ochrony konkurencji i konsumentów, a w szczególności oceny porozumień między przedsiębiorcami w zakresie zagrożenia dla konkurencji, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji; * komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych; * przygotowywania prospektów emisyjnych spółek akcyjnych oraz występowania przed Komisją Papierów Wartościowych; * sporządzania analiz prawnych spółek prawa handlowego; * obsługi prawnej przy postępowaniach upadłościowych i układowych; * przeprowadzania procesu likwidacji przedsiębiorców; * ochrony własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich, praw do patentów, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, baz danych; * audyt stanu prawnego nabywanych przedsiębiorstw, nieruchomości, negocjowanie warunków umów. V. Dochodzenie należności Ochrona przed nierzetelnymi kontrahentami, poza stałą obsługą przedsiębiorców, skłania również do zaprezentowania oferty doraźnie świadczonych usług w tym zakresie: * opracowujemy kompleksowe systemy zabezpieczenia transakcji handlowych, ułatwiające szybkie i skuteczne dochodzenie należności; * podejmujemy działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w toku postępowania przed sądami arbitrażowymi lub polubownymi, ograniczając w ten sposób do minimum koszty naszych Mandantów związane z egzekucją należności; * reprezentujemy Klientów w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego; * reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniu upadłościowym, a także naprawczym, opracowując i opiniując plany restrukturyzacji majątkowej, zobowiązaniowej i pracowniczej; VI. Prawo europejskie Konieczność stosowania prawa europejskiego, znajomość jego ducha i celów, umożliwia nam wskazanie Państwu koniecznych zmian w podejściu do porządku prawnego, poszukiwaniu przepisów prawa regulujących sytuację uczestników obrotu gospodarczego, a także wyjaśnienie możliwości dalszego rozwoju: * opiniujemy projekty zmian restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw pod kątem zgodności z prawem europejskim; * wskazujemy konieczności zmian oraz informujemy o obowiązującym Klienta prawie europejskim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; * opracowujemy informację oraz przygotowujemy niezbędne dokumenty dotyczące możliwościach korzystania z funduszy unijnych w celu sfinansowania w szczególności inwestycji, restrukturyzacji, wprowadzania zmian organizacji pracy i ochrony środowiska; * nawiązując współpracę z kancelariami zagranicznymi pośredniczymy w dochodzeniu roszczeń we wszystkich państwach członkowskich; * pośredniczymy w organizowaniu reprezentacji prawnej Klienta przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, jak również w postępowaniach przez Komisją Europejską. Szczegółowy zakres, dobór i sposób świadczonych usług jest zawsze dostosowany do specyfiki, potrzeb i oczekiwań Klienta. Wszelkie usługi świadczymy zarówno w trakcie pobytu w siedzibie Klienta, w wymiarze godzinowym, który okaże się konieczny dla załatwienia spraw prawnych, bądź też w siedzibie Firmy Prawniczej, wykorzystując także kontakt telefoniczny, faksowy i e-mailowy. W celu uzyskania dodatkowych wyczerpujących informacji współpracownicy Firmy Prawniczej służą pomocą. Obsługę prowadzimy również w języku angielskim i niemieckim.
  Zobacz więcej
  Kancelaria Adwokacka Leszek Kołodziejczyk

  Kancelaria Adwokacka Leszek Kołodziejczyk

  Mecenas Leszek Kołodziejczyk absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie 1973r. Ukończył aplikację etatową w Sądzie Okręgowym w Przemyślu w 1975 roku. W późniejszym okresie pracował w firmach handlowych, Wojewódzkiej Dyrekcji Instytucji oraz Izbie Skarbowej w Przemyślu, jako radca prawny. Działalność adwokacką prowadzi od 1993 roku. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących zarówno prawa cywilnego, jak i karnego oraz gospodarczego i handlowego, a także karno skarbowego. Siedziba kancelarii mieści się w budynku D.H. Szpak od chwili ukończenia jego budowy.Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami oraz innych osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz świadczy usługi prawnicze na rzecz przedsiębiorców.Kancelaria adwokacka Leszka Kołodziejczyka zapewnia Klientom profesjonalne usługi w zakresie:- reprezentacji przed sądami i innymi organami administracji i samorządowymi,- bieżącego doradztwa prawnego i korporacyjnego,- sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,- udziału w negocjacjach i działaniach przed sądowych (w szczególności w zakresie windykacji},- kompleksowej opieki prawnej w postępowaniu karnym (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym),- przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych.Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w następujących obszarach prawnych:- prawo cywilne:rzeczowezobowiązaniaspadkirodzinne (rozwody)obrót nieruchomościami- prawo gospodarcze i handlowe:w tym łączenie, podział, przejęcia spółek- prawo podatkowe- ochrona konkurencji- prawo upadłościowe i naprawcze- prawo karnew tym skarboweubezpieczeniaPonadto:- sporządza opinie dotyczące wybranych zagadnień prawa polskiego i europejskiego,- sporządza wszelkie umowy zawierane w obrocie cywilnym i gospodarczym,- uczestniczy w mediacjach i negocjacjach handlowych.  Wszystkim naszym klientom oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej.[gallery link="file" columns="1" orderby="ID"]
  Zobacz więcej