"ACARTUS" S.A Spółka Doradztwa Podatkowego Piotr Piekarski Doradca Podatkowy

  Firma istnieje na rynku od 1995 roku. jej założycielem jest Piotr Piekarski - doradca podatkowy nr 01528. W 2004 roku zmieniła się forma prawna działalności z osoby fizycznej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do kolejnego przekształcenia doszło w lutym 2009 roku, tym razem w spółkę akcyjną. Posiadamy fachową wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Naszym klientom doradzamy kompleksowo w zakresie spraw podatkowych, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Życzliwość w stosunku do klientów i pełne utożsamianie się z ich interesami, wysoki poziom merytoryczny i jakość obsługi, a przede wszystkim - dbałość o bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów - są dewizą naszej działalności.Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie : * pełnej obsługi finansowo księgowej * obsługi kadrowo płacowej * doradztwa podatkowo-finansowego * analiz ekonomiczno-finansowych * reprezentacji Klienta w urzędach i instytucjachW zakresie świadczonych przez nas usług księgowych znajduje się :- prowadzenie ksiąg rachunkowych :* opracowanie zakładowego planu kont* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych* sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego ( CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji* sporządzanie bilansów, rachunków wyników* okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP* przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów :* bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych* sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług ( VAT)* prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia* bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego* sporządzanie rozliczeń rocznychSpecjalnością naszej firmy są także usługi kadrowo- płacowe, w zakres których wchodzą :- obsługa kadrowa :* sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy* prowadzenie akt osobowych pracownika* prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników ( urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie,, ewidencja urlopów i inne).* sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia* prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP* kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego* sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy ( regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)* obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)- obsługa płacowa :* naliczanie wynagrodzeń wraz ze wszystkimi świadczeniami dodatkowymi dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób wykonujących umowy o dzieło lub zlecenie* obliczanie należności za czas choroby oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom takich jak: zasiłki chorobowe, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne, wynagrodzenia z tytułu przebywania na różnego rodzaju urlopach pracowniczych, premie, prowizje oraz inne dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników* obliczanie składek na ubezpieczenia pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców przekazywanych do ZUS* prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń, sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych ( PIT 11)* sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych (zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń)* sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych* sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).- sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS- sporządzanie deklaracji PFRONW zakresie doradztwa oferujemy:* doradztwo podatkowe* konsultacje* porady ustne* analizy finansowo- księgoweŚwiadczymy profesjonalne usługi z zakresu zakładania i rejestracji spółek. Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjnej.Proces zakładania Spółki :* sporządzenie umowy* rejestracja umowy u notariusza* rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)* zgłoszenie do urzędu statystycznego* zgłoszenie do urzędu skarbowego (US) o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT
  Zobacz więcej
  Adwokat Aleksander Jaśniowski Kancelaria Adwokacka

  Adwokat Aleksander Jaśniowski Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria udziela porad prawnych, reprezentuje Klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną oraz bieżącym doradztwem prawnym, świadczy usługi prawne obejmujące: sporządzanie pozwów, umów (kontraktów handlowych), opinii prawnych, reprezentowanie Klienta przed sądami: powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi, organami administracji publicznej, etc.Kancelaria świadczy usługi w zakresie:prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, odszkodowań powypadkowych. prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, prawa finansowego, prawa wekslowego i czekowego, prawa rolnego, prawa wodnego, prawa celnego, prawa dewizowego, prawa spółdzielczego, prawa telekomunikacyjnego, prawa rodzinno-opiekuńczego, prawa rodzinnego, prawa karno-skarbowego, prawa podatkowego, prawa skarbowego, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, prawa mieszkaniowego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa przewozowego, prawa budowlanego, prawa handlowego, etc.
  Zobacz więcej