Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.

Praca na morzu wymaga nie tylko określonych predyspozycji psychofizycznego, ale również wysokich kwalifikacji zawodowych. Wprowadzanie coraz nowocześniejszych technologii sprawia, że wiedza zdobyta w murach uczelni i szkół morskich szybko się dezaktualizuje. Osoby chcące zdobyć atrakcyjne miejsca pracy muszą więc posiadać nie tylko odpowiednią praktykę morską, ale również stale aktualizować i poszerzać swoją wiedzę zawodową. Problem ten znalazł odzwierciedlenie w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawanie świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 roku, znowelizowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w 1995 roku i zwanej w skrócie Konwencją STCW 78/95.Spełnienie wymagań i zaleceń dotyczących szkolenia zawodowego załóg statków morskich zawartych w wymienionej konwencji oraz rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest celem działania Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.Studium kontynuuje tradycję doskonalenia zawodowego ludzi morza rozwijaną przez Państwową Szkołę Morską (PSM) w Gdyni już w czasach przedwojennych. W 1930 r. zorganizowano pierwszy kurs nawigacyjny dla rybaków. Także w następnych latach prowadzono szkolenia nawigacyjne i mechaniczne dla pracowników polskiej floty i rybołówstwa. Na działalność tą zwracał szczególną uwagę ówczesny Dyrektor PSM kpt. ż.w. S. Kosko. Duże potrzeby w tym względzie, spowodowały powołanie w 1938 r. Wydziału Wyszkolenia Specjalnego przy Państwowej Szkole Morskiej, którego kierownictwo objął kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz. Po wojnie, w 1964 r. zorganizowano przy Szkole Ośrodek Szkolenia Radarowego, którym kierował między innymi kpt. ż.w. Wieńczysław Kon. W skład powołanej w 1969 r. Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni weszło Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO), którego podstawowym zadaniem było doskonalenie kadr przedsiębiorstw żeglugowych i rybackich. Cel ten był realizowany przez prowadzenie następujących szkoleń:kursów kwalifikacyjnych przygotowujących kandydatów do egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną na kolejny, wyższy stopień oficerski,kursów aktualizujących wiedzę zawodową osób posiadających najwyższe dyplomy oficerskie w poszczególnych specjalnościach (kapitana żeglugi wielkiej, starszego mechanika, radioficera okrętowego pierwszej klasy i pierwszego elektryka),kursów specjalistycznych doskonalących wiedzę oficerów w zakresie nowych technik i technologii w żegludze i gospodarce morskiej, stosownie do aktualnych wymagań międzynarodowych i krajowychW ciągu ponad 20 lat działalności SDKO przeszkoliło ponad 15000 oficerów różnych specjalności zyskując ogólne uznanie uczestników szkoleń i armatorów.W 1991 roku na miejsce Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich powołano Studium Doskonalenia Kadr, Spółkę Cywilną Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Studium uzyskało akceptację Kuratorium, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na prowadzenie szkoleń i kontynuowało kierunki działalności realizowane wcześniej przez SDKO.W 1998 roku SDK uzyskało uznanie MTiGM i UM w Gdyni wymagane konwencją międzynarodową STCW 95.W latach 1991 - 1998 SDK S.C. WSM w Gdyni przeszkoliło około 30000 marynarzy i oficerów, w tym około 3000 na kursach kwalifikacyjnych.W dniu 29.12.1999 SDK S.C. WSM w Gdyni otrzymało Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie:kształcenia i szkolenie zawodowe:- członków załóg statków morskich zgodnie z wymaganiami i zaleceniami narodowymi i Konwencji STCW 78/95- innymi pracowników gospodarki morskiejW 1999 roku SDK S.C. WSM w Gdyni przekształcono w SDK WSM w Gdyni Sp. z o.o. będącą własnością Uczelni.Aktualna nazwa ośrodka to Studium doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni sp. z o.o - zmiana nastąpiła równocześnie ze zmianą nazwy Uczelni.
Zobacz więcej